Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy użytkowania przez Państwa oprogramowania oraz usług dostarczanych przez PLUGMIND IT CONSULTING. Dane oraz informacje dotyczące naszych użytkowników zbieramy tylko w celu polepszania naszych Usług. Nie będą one w nigdy sprzedawane lub udostępniane w celach komercyjnych innym podmiotom. Wyjątkiem są sytuacje, w których jest to niezbędne do świadczenia Usług przez Państwa zamówionych.

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową http://www.cbradiochat.net/  i użytkujące oprogramowania oraz usługi dostarczane przez PLUGMIND IT CONSULTING (zwane dalej "Usługami"), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W trakcie korzystania z Usług prosimy o nadanie tzw. nick’a (nazwy użytkownika) lub opisu użytkownika. „Nick” to nazwa, za pomocą której Ty jak i Twoje urządzenie jesteś identyfikowany. Nazwa ta jest przypisana do unikalnego identyfikatora użytkownika wygenerowanego na podstawie dostępnych unikalnych identyfikatorów urządzenia. Opis użytkownika może być wyświetlany razem z Twoim „nickiem”. Używamy tych danych do świadczenia Usług, identyfikowania użytkownika w razie kontaktu z nami oraz doskonalenia świadczonych Usług.

Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na stronie www. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. 

Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez PLUGMIND IT CONSULTING lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. PLUGMIND IT CONSULTING zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasza stronę www mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu. Ostatecznie, w momencie wylogowania serwer usuwa ostatnio użyte pliki cookies.

Identyfikator Sprzętowy

PLUGMIND IT CONSULTING zbiera informacje dotyczące korzystania z strony www przez jego użytkowników oraz ich identyfikatorów sprzętowych (ID). Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Numer ID jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru ID danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Logi Dostępowe

PLUGMIND IT CONSULTING zbiera informacje dotyczące korzystania z strony www przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.

Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych

Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych Serwisów mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej http://www.cbradiochat.net/  lub korzystających z innych Usług PLUGMIND IT CONSULTING możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem stron internetowych informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących naszymi klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie PLUGMIND IT CONSULTING jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

Okres przetwarzania danych osobowych

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez PLUGMIND IT CONSULTING. W obowiązującej w PLUGMIND IT CONSULTING polityce, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

  1. w przypadku, gdy PLUGMIND IT CONSULTING przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika.
  2. w przypadku, gdy PLUGMIND IT CONSULTING przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
  3. przypadku, gdy PLUGMIND IT CONSULTING przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów
w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a PLUGMIND IT CONSULTING ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu PLUGMIND IT CONSULTING powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które PLUGMIND IT CONSULTING przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:

(przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

Przechowywanie danych osobowych

Do przechowywania danych Dostawca Usług korzysta z serwerów zewnętrznych podmiotów. Zapisywane są:

  1. nazwa użytkownika,
  2. identyfikator użytkownika,
  3. opis.

Zastrzeżenie prywatności komunikacji

Wiadomości głosowe są wysyłane na serwer i kolejkowane. Dlatego są tymczasowo zapisywane na serwerze po to, aby inni uprawnieni użytkownicy mogli je pobrać i odsłuchać. Wiadomości głosowe są usuwane z serwera w ciągu pięciu minut. Na publicznych kanałach w wyjątkowych przypadkach wiadomości głosowe są przechowywane na serwerze przez czterdzieści osiem godzin jeśli co najmniej trzech innych użytkowników zgłosi, że dany użytkownik narusza regulamin.

Kanały

Gdy łączysz się do kanału, twoja nazwa użytkownika, opis i kraj lokalizacji są widoczne dla innych przyłączonych do tego kanału. Informacja ta ma jedynie charakter informacyjny. Komunikacja głosowa nie jest trwale zapisywana na urządzeniach mobilnych jej uczestników.

Dziennik serwera

Każde Twoje odwiedziny na stronie menadżera Usług zostają odnotowane w dzienniku serwera. Wpis zawiera datę i czas wizyty, adres IP z jakiego nastąpiło połączenie, typ i ustawienia językowe przeglądarki. Jeśli łączysz się przy pomocy aplikacji klienckiej, serwer zapisuje w dzienniku znacznik czasu i datę, adres IP z jakiego nastąpiło połączenie, twoją nazwę użytkownika („nick”) w Usłudze, unikalny identyfikator użytkownika, marka i model urządzenia oraz wersję i typ oprogramowania klienckiego. Pozyskane dane są przez nas przetwarzane w celach analitycznych w sposób nie wskazujący na konkretnego użytkownika.

Lokalizacja

Podczas korzystania z Usług możemy uzyskiwać i przetwarzać informacje o twoim przybliżonym położeniu. Do określenia lokalizacji używamy różnych technologii dostępnych w systemie operacyjnym aplikacji klienckiej (Android albo iOS) za wyjątkiem GPS’u. Twoja lokalizacja jest używana tylko do zawężania zasięgu nadawania i odbierania między użytkownikami. Twoja lokalizacja jest trzymana w pamięci serwera tylko podczas korzystania z aplikacji klienckiej. Nie przechowujemy historii twojej lokalizacji. Inni użytkownicy nie mają dostępu do twojej lokalizacji za wyjątkiem nazwy kraju. Jeśli nie chcesz udostępniać swojej lokalizacji możesz wyłączyć stosowne uprawnienie w twoim oprogramowaniu.

Voice data

In addition to the other forms of Personally Identifiable Information collected and used by this website, certain partners of website engage in audio interchange with users, often in the context of audio or audio-visual advertisements. Your voice data is collected as a part of this interaction, and is saved along with other transactional information to process your requests during that interaction and otherwise fulfill the objectives of the interaction. Such voice data shall be saved by website or its partners for the period in which the transactions are processed and completed, and such additional time as required for legal compliance. After the processing of your voice data, your voice data shall be anonymized and used to enhance voice interaction software.

Survey Serving Technology

This app uses Pollfish SDK. Pollfish is an on-line survey platform, through which, anyone may conduct surveys. Pollfish collaborates with Developers of applications for smartphones in order to have access to users of such applications and address survey questionnaires to them. When a user connects to this app, a specific set of user’s device data (including Advertising ID which will may be processed by Pollfish only in strict compliance with google play policies- and/or other device data) and response meta-data (including information about the apps which the user has installed in his mobile phone) is automatically sent to Pollfish servers, in order for Pollfish to discern whether the user is eligible for a survey. For a full list of data received by Pollfish through this app, please read carefully Pollfish respondent terms located at https://www.pollfish.com/terms/respondent. These data will be associated with your answers to the questionnaires whenever Pollfish sents such questionnaires to eligible users. By downloading the application you accept this privacy policy document and you hereby give your consent for the processing by Pollfish of the aforementioned data. Furthermore, you are informed that you may disable Pollfish operation at any time by using the Pollfish “opt out section” available on Pollfish website . We once more invite you to check the respondent’s terms of use, if you wish to have more detailed view of the way Pollfish works.

APPLE, GOOGLE AND AMAZON ARE NOT A SPONSOR NOR ARE INVOLVED IN ANY WAY IN THIS CONTEST/DRAW. NO APPLE PRODUCTS ARE BEING USED AS PRIZES .

Prawa osoby fizycznej, której dane dotyczą oraz sposób ich realizacji

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a PLUGMIND IT CONSULTING jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail:

feedback@cbradiochat.net

Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: 

feedback@cbradiochat.net

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarzamy można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail

feedback@cbradiochat.net

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres :

feedback@cbradiochat.net

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa:

prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres e-mail

feedback@cbradiochat.net

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez PLUGMIND IT CONSULTING albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez PLUGMIND IT CONSULTING. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres:

feedback@cbradiochat.net

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Naturalnie, nie ograniczamy kontaktu z nami i umożliwiamy kontakt bezpośredni w siedzibie PLUGMIND IT CONSULTING, a także kontakt listowy (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

PLUGMIND IT CONSULTING RADOSŁAW KACZMARCZYK
ul. Rodacka 13A
32-310 Chechło

NIP: 6371903745

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli PLUGMIND IT CONSULTING będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować). Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 20 maja 2018 r.